Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích tài chính của doanh nghiệp bao hàm nhiều nội dung khác nhau tùy thuộc vào mục đích phân tích. Tuy nhiên, về cơ bản, khi phân tích tài chính của một doanh nghiệp, các nhà phân tích thường chú trọng đến các nội dung chủ yếu sau:
– Đánh giá khái quát tình hình tài chính;
– Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn của doanh nghiệp (phân tích kết cấu và sự biến động của tài sản, nguồn vốn)
– Phân tích tình hình tài trợ và mức độ đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh
– Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán;
– Phân tích khả năng tạo tiền và tình hình lưu chuyển tiền tệ;
– Phân tích tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp;
– Phân tích điểm hoà vốn và việc ra quyết định
– Phân tích hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn;
– Phân tích rủi ro tài chính và dự báo nhu cầu tài chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *