SQL Tutorial trên w3schools

SQL (Structured Query Language) hay ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để phục vụ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng-quan hệ. Nó là một tiêu chuẩn ANSI/ISO.

Ngày nay, tất cả các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDMS) như MySQL, MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgres và SQL Server đều sử dụng SQL làm ngôn ngữ cơ sở dữ liệu chuẩn. Các đặc điểm của SQL là:

  • Cho phép người dùng truy cập dữ liệu trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ.
  • Cho phép người dùng mô tả dữ liệu.
  • Cho phép người dùng xác định dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và thao tác dữ liệu đó.
  • Cho phép nhúng trong các ngôn ngữ khác sử dụng mô-đun SQL, thư viện và trình biên dịch trước.
  • Cho phép người dùng tạo và thả các cơ sở dữ liệu và bảng.
  • Cho phép người dùng tạo chế độ view, thủ tục lưu trữ, chức năng trong cơ sở dữ liệu.
  • Cho phép người dùng thiết lập quyền trên các bảng, thủ tục và view.

Chương trình học SQL trên w3schools sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng SQL trên các hệ thống phổ biến như MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgres,.. Ngoài ra có thể thực hành ngay trên hệ thống website, truy cập tại địa chỉ: https://www.w3schools.com/sql/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *