Từ vựng tiếng Anh trong Tài chính Ngân hàng

 1. accounts payable /ə’kaunts ‘peiəbl/ tài khoản nợ phải trả
 2. account holder  /ə’kaunts ‘houldə/: chủ tài khoản
 3. accounts receivable /ə’kaunts ri’si:vəbl/ tài khoản phải thu
 4. accrual basis /ə’kru:əl ‘beisis/ phương pháp kế toán dựa trên dự thu – dự chi
 5. amortization /ə,mɔ:ti’zeiʃn/khấu hao
 6. arbitrage  /,ɑ:bi’trɑ:ʤ/ kiếm lời chênh lệch
 7. asset /’æset/ tài sản
 8. bankruptcy  /’bæɳkrəptsi/ sự phá sản, vỡ nợ
 9. bond /bɔnd/ trái phiếu
 10. boom /bu:m/ sự tăng vọt (giá cả)
 11. broker  /’broukə/ người môi giới
 12. capital  /’kæpitl/ vốn
 13. cash basis /kæʃ ‘beisis/ phương pháp kế toán dự trên thực thu – thực chi
 14. certificate of deposit /sə’tifikit əv di’pɔzit/ chứng chỉ tiền gửi
 15. commodity /kə’mɔditi/ hàng hóa
 16. cost of capital /kɔst əv /’kæpitl/ chi phí vốn
 17. cumulative /’kju:mjulətiv/ tích lũy
 18. collateral /kɔ’lætərəl/ tài sản ký quỹ
 19. debt /debt/ nợ
 20. deficit  /’defisit/ thâm hụt
 21. depreciation  /di,pri:ʃi’eiʃn/ sự giảm giá
 22. dividend  /’dividend/ lãi cổ phần
 23. equity /’ekwiti/ vốn cổ phần
 24. exchange traded fund /iks’tʃeindʤ treid fʌnd/ quỹ đầu tư chỉ số
 25. fiduciary /fi’dju:ʃjəri/ ủy thác
 26. fund  /fʌnd/ quỹ
 27. growth stock /grouθ stɔk/ cổ phiếu tăng trưởng
 28. hedge fund /hedʤ fʌnd/ quỹ đầu cơ
 29. invest /in’vest/ đầu tư
 30. investor  /in’vestə/ nhà đầu tư
 31. invoice  /’invɔis/ danh đơn hàng gửi
 32. leverage /’li:vəridʒ/ đòn bảy
 33. liability  /,laiə’biliti/ nghĩa vụ pháp lý
 34. margin account /’mɑ:dʤin ə’kaunt/ tài khoản ký quỹ
 35. money market /’mʌni ‘mɑ:kit/ thị trường tiền tệ
 36. mortgage /’mɔ:gidʒ/ thế chấp
 37. mutual fund /’mju:tjuəl fʌnd/ quỹ tương hỗ
 38. paycheck /pei tʃek/ xác nhận tiền lương
 39. portfolio /pɔ:t’fouljou/ hồ sơ năng lực
 40. premium /’pri:mjəm/ phí bảo hiểm
 41. profit /profit/ tiền lãi, lợi nhuận
 42. real estate /riəl is’teit/ bất động sản
 43. recession  /ri’seʃn/ sự suy thoái
 44. revenue /’revinju:/ thu nhập
 45. saving /’seiviɳ/ tiết kiệm
 46. shareholder /’ʃeə,houldə/ cổ đông
 47. short selling /ʃɔ:t seliɳ/ bán khống
 48. stock /stɔk/ cổ phiếu
 49. trade  /treid/ sự mua bán
 50. Treasury bill /’treʤəri bill/ kỳ phiếu kho bạc
 51. treasury stock /’treʤəri stɔk/ cổ phiếu ngân quỹ
 52. tycoon  /tai’ku:n/ nhà tài phiệt
 53. value /’vælju:/ giá trị
 54. venture capital /’ventʃə ‘kæpitl/ đầu tư mạo hiểm
 55. volatility /,vɔlə’tiliti/ mức biến động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *